Archive for the ‘Lavalfallet’ Category

EU slår sönder sociala rättigheter

2010/03/28

På söndagen den 28 mars 2010 höll Socialdemokratiska EU-kritiker årsmöte i Stockholm och diskuterade hur EU fungerar som murbräcka för att undergräva fackliga och sociala rättigheter i arbetslivet.

EUs regelverk försvagar Europas löntagare systematiskt och underlättar för borgerligheten att genomdriva sedan länge eftersträvade förändringar. Lex Laval, som den borgerliga majoriteten i riksdagen nu beslutat om, är ett exempel på detta. Effekten blir att den svenska strejkrätten inskränks och att apartheid införs på arbetsmarknaden.

– Istället för att acceptera Lavaldomen, borde regeringen försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. Arbetarrörelsen bör kritisera regeringen hårt för detta, men det måste samtidigt uppmärksammas att grundproblemet är det svenska EU-medlemskapet, säger Socialdemokratiska EU-kritikers ordförande Anna Hedh.

Årsmötet konstaterade också att folkets beslut att avvisa svenskt medlemskap i EMU:s tredje steg i folkomröstningen 2003 var mycket klokt. EMU befinner sig i sin största kris hittills och de värst drabbade länderna tvingas till en hård åtstramningspolitik. Detta samtidigt som alla är överens om att det som krävs i den globala finanskrisen är att stimulera efterfrågan i ekonomin.

– EMU tvingar fram kraftiga åtstramningar i djupaste lågkonjunktur som inskränker Europas folks möjligheter att välja politisk väg. När den socialdemokratiska regeringen i Grekland tvingas till nedmontering av välfärden, synliggörs hur EMU har begränsat demokratin, säger Anna Hedh.

– EMU och EU försvagar välfärdsstaten och hotar solidariteten människor emellan. Socialdemokratiska EU-kritiker står fast vid uppfattningen att EU ska bygga på ett samarbete mellan självständiga stater, fortsätter Anna Hedh.

Annonser

Öppet brev till Socialdemokraternas VU och partistyrelse

2008/06/04

Styrelsen för socialdemokratiska EU-kritiker vill med detta brev uppmana partistyrelsen att vidta åtgärder för att försvara de fackliga rättigheterna och säkra den svenska arbetsmarknadsmodellen, när dessa nu hotas av beslut i EG-domstolen.

Inledningsvis vill vi understryka att det enskilt viktigaste villkoret för arbetarrörelsen för att rekommendera ett inträde i EU, var att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte hotades av EU:s lagstiftning. Detta villkor ansågs av såväl LO:s som SAP:s ledning vara uppfyllt. Detta har nu visat sig vara en felbedömning. Utslaget i den s k Lavaldomen i EG-domstolen underkänner inte endast implementeringen av EU-direktiv i svensk lagstiftning, utan ifrågasätter också den svenska kollektivavtalsmodellen och strejkrätten som sådana.

EG-domstolens utslag är ett av de allvarligaste hoten mot den svenska arbetsmarknadsmodellen någonsin. Så allvarligt är detta hot, att socialdemokratin bör vidta extraordinära åtgärder för att avvärja att den svenska arbetsmarknadsmodellen helt undergrävs. Den pågående ratificeringsprocessen av det s k Lissabonfördraget, bör användas i syfte att skydda de fackliga rättigheterna. Vår bedömning är att den svenska modellen endast kan säkras genom förändringar i fördragstexten som dels kringskär domstolens makt, dels ger fackliga rättigheter, såsom strejkrätten, ett företräde framför fri rörlighet av företag och tjänster. Detta torde ligga helt i linje med socialdemokraternas och fackföreningsrörelsens intressen.

Vi har dock noterat att det i debatten har hävdats att om Lissabonfördraget – i vilket den sociala stadgan förs in – hade varit i kraft vid tillfället för domen, skulle utslaget inte ha blivit så negativt för Byggnadsarbetareförbundet. Emellertid är det resonemanget endast spekulationer, som har avvisats av några Sveriges kunnigaste arbetsrättsjurister. Vi noterar också att EG-domstolen redan tagit hänsyn till dessa sociala rättigheter i sitt utlåtande.

Vi vill därför uppmana partistyrelsen att rekommendera de socialdemokratiska riksdagsledamöterna att inte bifalla ratificeringen av fördraget, intill dess regeringen av EU utverkat garantier för strejkrätten och den svenska modellen med kollektivavtal. Vidare borde socialdemokraterna inte under några som helst omständigheter acceptera att ratificeringen äger rum innan regeringens utredning om effekterna av Lavaldomen är klar.

Att på detta sätt stoppa ratificeringen innebär inte ett steg mot utträde, vilket har påståtts av en del mindre seriösa debattörer. Socialdemokratiska EU-kritiker förespråkar inte ett utträde, men däremot kräver vi att socialdemokraterna använder sitt inflytande för att påverka EU i en mer löntagarvänlig inriktning. Att inte agera när tillfälle nu bjuds under ratificeringsprocessen är att spela högt med fackliga rättigheter och den svenska modellen.

Från socialdemokratiska EU-kritikers styrelse vill vi också uppmana partistyrelsen, att tillsätta ett rådslag om EU. Det vore ett bra sätt att öka kunskapen i dessa frågor och sätta igång diskussionerna i partiorganisationen inför det stundade parlamentsvalet. Mycket har hänt och EU har förändrats på många olika sätt sedan Sverige blev medlem för 13 år sedan. Det är viktigt att denna utveckling diskuteras och att partimedlemmarnas åsikter tas till vara. Genom diskussioner och samtal kan vi som parti förhoppningsvis stiga upp från den gamla ja eller nej-diskussion som ännu idag förhindrar ett konstruktivt samtalsklimat i EU-frågorna.

Styrelsen för Socialdemokratiska EU-kritiker genom

Anna Hedh, ordförande
Tony Johansson, vice ordförande