Facken: Riksdagen måste avvisa EUs förslag om inskränkt strejkrätt

2012/04/26

EU-kommissionens förslag, Monti II, inskränker den nationella strejkrätten och strider mot Sveriges internationella förpliktelser. Förslaget tar  inte hänsyn till den svenska kollektivavtals- och arbetsmarknadsmodellen och bryter mot subsidiaritetsprincipen. Det skriver de fackliga företrädarna Claes-Mikael Jonsson, LO, Johan Danielsson, LO, Ingemar Hamskär, TCO, och Samuel Engblom, TCO på Europaportalen.

Läs inlägget här –>

Annonser

Årsmöte och seminarium med Carl Tham

2012/03/01

Socialdemokratiska EU-kritiker håller årsmöte den 11 mars mellan klockan 13.45-16.00 i ABF-huset på Sveavägen 41 i Stockholm. Mötet inleds med sedvanliga årsmötes förhandlingar mellan 13.45-14.30 sedan, klockan 14.30-16.00, anordnar vi ett seminarium där Carl Tham inleder med att prata om den pågående krisen för Euron.

Alla medlemmar och andra intresserade av frågan är hjärtligt välkomna.
/Styrelsen

Anna Hedhs senaste inlägg på flyktingbloggen

2011/04/18

Solidaritet över gränser

Den senaste tiden har rad händelser inträffat som tvingat människor på flykt. I Elfenbenskusten pågår arbetet med att hjälpa människor att återvända efter striderna om presidentmakten. I Libyen rasar våldsamma strider mellan rebeller och Ghaddafi-trogna. Civila libyer och flyktingar från andra delar av Afrika som anlänt innan konflikten hamnar mitt i skottlinjen. Allra värst är situationen i libyska hamnstaden Misrata där tusentals människor befinner sig under en blodig belägring.

I Europaparlamentet debatteras utvecklingen i Nordafrika intensivt. Tyvärr handlar debatten främst om vilka kostnader revolterna får för EU:s medlemsstater och hur man bäst kan stoppa eventuella flyktingströmmar. Man pratar mycket mindre om hur vi tillsammans bäst kan hjälpa alla de människor som är på flykt. Ofta hörs tal om nödvändigheten av solidaritet mellan medlemsstaterna och att vi måste hjälpas åt. Sällan hör jag krav på solidaritet gentemot de människor som befinner sig på flykt, vars situation vi verkligen bör känna sympati för.

Men naturligtvis måste medlemsstaterna hjälpas åt. Situationen som nu råder där vissa medlemsstater klagar högljutt över varför just de tvingas ta emot flyktingar medan andra står med armarna i kors och inväntar vad de andra ska göra är bedrövlig. De bofasta på den italienska ön Lampedusa, som ligger nära Tunisiens kust har i många fall tagit ett eget stort ansvar för att hjälpa de människor som kommit till ön. Utan något större stöd och utan att be om det blev de del av ett cyniskt inrikespolitiskt spel från premiärminister Berlusconi. Genom att vägra att transportera människor vidare till fastlandet, där de skulle kunna få hjälp och möjligheter att få asylansökningar granskade vill han istället visa sig tuff mot migranter. Och i förlängningen frammana en situation där andra tvingas ingripa. När Italien sen utfärdade tillfälliga uppehållstillstånd så uppstod direkt en konflikt med den franska regeringen vägrade erkänna dessa för inresa i Frankrike

Under ett möte med Cecilia Malmström, som är EU:s kommissionär med ansvar för migration så slår det mig hur debatten här i Bryssel fullständigt saknar proportioner. De tusentals människor som tagit sig till den Lampedusa (och som av vissa liknas vid en störtflod av migranter) jämförs aldrig med de hundratusentals människor på flykt som enligt Organisationen för Migration (IOM) sitter fast i läger i Tunisien, Egypten och Libyen. Länder som efter revolterna står inför stora politiska omvälvningar och är betydligt sämre rustade att ta hand om flyktingar än EU. I Libyen där det pågår fullt krig (dit europeiska länder dessutom sänder väpnade trupper!) är omständigheterna än mer förskräckliga.

Utvecklingen i Nordafrika har visat hur illa EU:s gemensamma asylsystem fungerar i praktiken. Det finns en djup splittring mellan medlemsstater i synen på asylfrågor. Just nu pågår omarbetning av EU:s regler för asyl. Den senaste tidens händelser visar varför förbättringar måste ske. Men istället har förhandlingarna fullständigt stannat till följd av Europas högerregeringars ovilja. När kritiken kommer mot medlemsländerna slår de ifrån sig. Den danske konservative integrationsministern Sören Pind har kallat svenske människorättskommissionären Thomas Hammarberg för en idiot efter att Hammarberg sagt att det råder moraliskt förfall i europeiska länder som inte hanterar Lampedusa-situationen bättre.

En annan viktigt fråga som blockeras är skapandet av ett gemensamt EU-program för vidarebosättning. I detta skulle medlemsstaterna åta sig att ta emot så kallade kvotflyktingar i samarbete med UNHCR och höja den totala nivån av flyktingar som tas emot. Detta skulle kunna innebära tusentals flyktingar med skyddsbehov kan få skydd i EU. Tyvärr är framåtskridandet även här lika med noll.

När man ser den politiska utvecklingen på asylområdet i Europa så finns det kanske inte någon större anledning att vara optimistisk. Europaparlamentet är medbeslutande om EU:s asylpolitik och jag kommer att göra allt jag kan inom Europaparlamentet för att förbättra denna. Det är oerhört viktigt att alla vi som vill se en ansvarig och solidarisk asylpolitik inte deppar ihop. Det är istället just nu vi måste samla ny kraft och sätta ännu större press på de regeringar och politiker som vägrar ta ansvar. Det är vi skyldiga alla de människor som befinner sig på flykt och som drömmer om ett liv i fred och frihet.

Socialdemokratiska EU-kritiker har haft årsmöte

2011/04/17

Socialdemokratiska EU-kritikers årsmöte 2011 genomfördes den 17 april i ABF-huset i Stockholm. Föreningen valde en ny styrelse och diskuterade politiska och verksamhetsmässiga frågor.

Den nuvarande eurokrisen visar på hur viktigt det är för jobben och välfärden att behålla kontrollen över penning- och valutapolitiken. Det svenska föreningslivet hotas av EU-kommissionens försök att slopa föreningars momsfrihet. Och lönedumpningspolitiken i Lavalfallets spår fortsätter. Det behövs starka EU-kritiska röster i politiken.

Väldigt många socialdemokratiska partimedlemmar delar Socialdemokratiska EU-kritikers syn att unionen ska vara ett samarbete mellan självständiga stater, inte en överstatlig supermakt. Därför enades årsmötet om insatser för att få fler att ansluta sig till föreningen.

Bli med du också!

Om oss

2011/04/10

Socialdemokratiska EU-kritiker är en förening för socialdemokratiska partimedlemmar. Vi arbetar för att EU skall utvecklas till ett samarbete mellan självständiga stater, istället för att som nu mot en överstatlig supermakt.

Vi anser att EU:s överstatlighet skadar både vår demokrati och de ideal som socialdemokratin skall arbeta för. Demokratin genom att besluten flyttas längre bort från medborgarna och våra ideal genom EU:s ensidiga fokusering på marknadsliberalism och konkurrens.

Under de år som gått sedan Sverige blev medlem har EU förändrats, Genom nya fördrag och direktiv har makt förts över från Sveriges riksdag till unionens institutioner. En stor del av de lagar som nu införs i landet har i realiteten beslutats i Bryssel. Denna utveckling måste brytas.

Vår vision av Europa är en kontinent av självständiga, men samarbetande stater. Europa som en supermakt, styrd av en liten byråkratisk elit, är inte något att sträva efter.

Socialdemokratin, som var huvudkraften för införandet av demokrati i vårt land, bör arbeta för att rulla tillbaka makten från EU. Detta är den politik som bäst gynnar landets löntagare.

Wibes bortgång en svår förlust

2011/02/17

Den tidigare mångåriga ordföranden för Socialdemokratiska EU-kritiker, Sören Wibe, avled i december 2010, efter en kort tids sjukdom. Sören Wibe var en av Sveriges främsta kritiker av det svenska EU-medlemskapet. Och inte minst spelade han en central roll under folkomröstningskampanjen om EMU 2003, då han axlade ansvaret för den socialdemokratiska nejkampanjen.

– Han är en person som bör lyftas fram i den svenska politiska historien, som en av dem som stoppade Eurovansinnet.
Under många år ledde han den socialdemokratiska EU-kritiken. Därefter lämnade han socialdemokratin och blev ordförande för Junilistan.

– Visserligen beklagade jag hans beslut att lämna socialdemokratin. Men mitt intryck var att det snarare var socialdemokratin som lämnade honom än tvärtom, säger Tony Johansson.

Sören Wibe var inte endast en framstående EU-kritiker, utan också en skicklig debattör inom en rad områden, inte minst i frågor rörande den ekonomiska politiken. Men framför allt var han en person med hög integritet, stort rättspatos och brett kunnande.

– Sören Wibes bortgång är en stor förlust för den svenska EU-kritiska rörelsen och en stor personlig förlust för alla som var hans vänner.

EU slår sönder sociala rättigheter

2010/03/28

På söndagen den 28 mars 2010 höll Socialdemokratiska EU-kritiker årsmöte i Stockholm och diskuterade hur EU fungerar som murbräcka för att undergräva fackliga och sociala rättigheter i arbetslivet.

EUs regelverk försvagar Europas löntagare systematiskt och underlättar för borgerligheten att genomdriva sedan länge eftersträvade förändringar. Lex Laval, som den borgerliga majoriteten i riksdagen nu beslutat om, är ett exempel på detta. Effekten blir att den svenska strejkrätten inskränks och att apartheid införs på arbetsmarknaden.

– Istället för att acceptera Lavaldomen, borde regeringen försvara den svenska arbetsmarknadsmodellen. Arbetarrörelsen bör kritisera regeringen hårt för detta, men det måste samtidigt uppmärksammas att grundproblemet är det svenska EU-medlemskapet, säger Socialdemokratiska EU-kritikers ordförande Anna Hedh.

Årsmötet konstaterade också att folkets beslut att avvisa svenskt medlemskap i EMU:s tredje steg i folkomröstningen 2003 var mycket klokt. EMU befinner sig i sin största kris hittills och de värst drabbade länderna tvingas till en hård åtstramningspolitik. Detta samtidigt som alla är överens om att det som krävs i den globala finanskrisen är att stimulera efterfrågan i ekonomin.

– EMU tvingar fram kraftiga åtstramningar i djupaste lågkonjunktur som inskränker Europas folks möjligheter att välja politisk väg. När den socialdemokratiska regeringen i Grekland tvingas till nedmontering av välfärden, synliggörs hur EMU har begränsat demokratin, säger Anna Hedh.

– EMU och EU försvagar välfärdsstaten och hotar solidariteten människor emellan. Socialdemokratiska EU-kritiker står fast vid uppfattningen att EU ska bygga på ett samarbete mellan självständiga stater, fortsätter Anna Hedh.

Friheten från EMU räddar jobb

2009/09/03

Finansminister Anders Borg sade vid en utfrågning i EU-parlamentet i veckan, att det är för tidigt att uttala sig om det varit en fördel eller nackdel för Sverige att stå utanför EMU under finanskrisen. Medgivanden av detta slag från toppskikten av svenska EMU-anhängare är rätt ovanliga – de brukar ta alla chanser att sjunga EMU-projektets lov.

Uttalandet kan därför tolkas som en försiktig kritik mot ministerkollegan Björklund och andra folkpartister, som med anledning av finanskrisen argumenterat för att kronförsvagningen gör oss fattigare, varför vi bör söka medlemskap. Borg tycks alltså inte ställa upp på den simpla folkpartistiska retoriken. Det hedrar honom. Men om finansministern ställer sig tveksam till folkpartisternas argument, så är finansmarknadsminister, Mats Odell, som deltog på samma utfrågning som Borg, direkt kritisk. Han är också varm EMU-anhängare. Men även han visade prov på intellektuell hederlighet och valde, enligt uppgift i Dagens Industri, att inte endast förhålla sig neutral i frågan om hur för- och nackdelar ska vägas, utan påpekade att Sverige vunnit på att stå utanför EMU under finanskrisen. Kronförsvagningen har stimulerat exporten och därmed dämpat fallet i sysselsättning och BNP.

Borgs och Odells uttalanden är grundskott mot den folkliga föreställning, som underblåses av ja-sidans demagoger, att en stark valuta, i alla lägen, är något positivt. Inget kan vara mer felaktigt. En valuta bör i det långa loppet varken vara för svag eller för stark. Den bör istället följa kostnadsutvecklingen i landet relativt kostnadsutvecklingen i omvärlden. Detta förutsätter att valutaområdena omfattar samma områden som arbetsmarknaderna – i praktiken följer nationsgränserna – samt att växelkurserna tillåts flyta.

Men är det inte så att kronan under finanskrisen försvagats mer än vad som är rimligt utifrån ekonomiska fundamenta? Jo, så är det. Men för det första skapar detta en välbehövlig stimulans i den svenska ekonomin. Exportrådet beräknar den årliga vinsten till följd av kronförsvagningen till 30 miljarder. För det andra, låt säga att Sverige hade varit medlem i EMU. Då skulle inte endast denna stimulans utebli, utan dessutom skulle svensk exportindustri få en konkurrensnackdel gentemot världen utanför EMU till följd av att euron stärkts för mycket jämfört med vad som är rimligt.

Euron har varit övervärderad under hela krisen, kronan har varit undervärderad. Men får man för ett litet exportberoende land välja mellan en övervärderad och undervärderad valuta i ett läge av ekonomisk kris, då faller valet på det senare. En stark valuta är inte en fördel under en kris. Det som hänt under finanskrisen bekräftar därför att nej-sidan inför folkomröstningen gjorde rätt analys. Vår frihet från euron räddar nu tiotusentals människors jobb.

Tony Johansson

Publicerad i Skånska Dagbladet den 3 september 2009

Tack svenska folket för att ni sa nej till EMU och räddade oss från massarbetslöshet!

2009/03/23

På söndagen den 22 mars 2009 höll socialdemokratiska EU-kritiker årsmöte i Stockholm.

Under det senaste året har vi sett prov på hur EU och dess lagstiftning fungerar som en murbräcka mot de europeiska arbetarnas sociala rättigheter. Genom ett antal uppmärksammade beslut i EG-domstolen omintetgörs viktiga landvinningar som den europeiska arbetarrörelsen tillkämpat sig. Detta är det direkta resultatet av den omfattande maktöverföringen till EU-gemensamma institutioner.

– EU har blivit ett högerns instrument . Vi vill därför stoppa den pågående maktöverföring till EU och ta flera steg tillbaka. EU ska vara ett samarbete mellan självständiga nationer, säger Anna Hedh.

– Valet till EU-parlamentet i juni är inte endast ett val mellan höger och vänster. Det är också ett val om var makten i EU ska ligga. Socialdemokratiska EU-kritiker menar att makten över svensk arbetsmarknad och välfärd ska ligga i Sverige, inte i Bryssel, säger Anna Hedh.

Därför är det bra att Socialdemokraterna har flera EU-kritiska kandidater på sin lista och föreningen uppmanar till kryssning av Anna Hedh.

Socialdemokratiska EU-kritiker är fortfarande djupt besvikna över att socialdemokraterna inte vågade följa LO-kongressens krav, att temporärt stoppa ratificeringen av Lissabonfördaget. Vi delar uppfattningen hos de fackliga organisationer, partidistrikt och riksdagsledamöter som tyckte att vi skulle använda tillfället till att kräva en omförhandling som tryggade den svenska kollektivavtalsmodellen.

– Vi motsatte oss också en ratificering av det skälet att det var orätt mot det irländska folket. EU-byråkratin hade drivit på för att alla länder skulle ratificera fördraget, trots att det fallit. Syftet var att ställa Irland i skamvrån och omyndigförklara dess folk, säger Anna Hedh.

Slutligen noterar vi att EMU utgör precis det hot mot välfärden som vi kritiker varnat för. Flera EMU-länder står inför enorma problem till följd av att de inte kan justera sina valutavärden. Massarbetslöshet och sociala problem följer i valutaunionens spår.

– Vi kan nu tacka det svenska folket för att den pågående ekonomiska krisen inte har blivit ännu värre. Sveriges frihet från valutaunionen räddar varje dag folk från att bli arbetslösa.

Öppet brev till Socialdemokraternas VU och partistyrelse

2008/06/04

Styrelsen för socialdemokratiska EU-kritiker vill med detta brev uppmana partistyrelsen att vidta åtgärder för att försvara de fackliga rättigheterna och säkra den svenska arbetsmarknadsmodellen, när dessa nu hotas av beslut i EG-domstolen.

Inledningsvis vill vi understryka att det enskilt viktigaste villkoret för arbetarrörelsen för att rekommendera ett inträde i EU, var att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte hotades av EU:s lagstiftning. Detta villkor ansågs av såväl LO:s som SAP:s ledning vara uppfyllt. Detta har nu visat sig vara en felbedömning. Utslaget i den s k Lavaldomen i EG-domstolen underkänner inte endast implementeringen av EU-direktiv i svensk lagstiftning, utan ifrågasätter också den svenska kollektivavtalsmodellen och strejkrätten som sådana.

EG-domstolens utslag är ett av de allvarligaste hoten mot den svenska arbetsmarknadsmodellen någonsin. Så allvarligt är detta hot, att socialdemokratin bör vidta extraordinära åtgärder för att avvärja att den svenska arbetsmarknadsmodellen helt undergrävs. Den pågående ratificeringsprocessen av det s k Lissabonfördraget, bör användas i syfte att skydda de fackliga rättigheterna. Vår bedömning är att den svenska modellen endast kan säkras genom förändringar i fördragstexten som dels kringskär domstolens makt, dels ger fackliga rättigheter, såsom strejkrätten, ett företräde framför fri rörlighet av företag och tjänster. Detta torde ligga helt i linje med socialdemokraternas och fackföreningsrörelsens intressen.

Vi har dock noterat att det i debatten har hävdats att om Lissabonfördraget – i vilket den sociala stadgan förs in – hade varit i kraft vid tillfället för domen, skulle utslaget inte ha blivit så negativt för Byggnadsarbetareförbundet. Emellertid är det resonemanget endast spekulationer, som har avvisats av några Sveriges kunnigaste arbetsrättsjurister. Vi noterar också att EG-domstolen redan tagit hänsyn till dessa sociala rättigheter i sitt utlåtande.

Vi vill därför uppmana partistyrelsen att rekommendera de socialdemokratiska riksdagsledamöterna att inte bifalla ratificeringen av fördraget, intill dess regeringen av EU utverkat garantier för strejkrätten och den svenska modellen med kollektivavtal. Vidare borde socialdemokraterna inte under några som helst omständigheter acceptera att ratificeringen äger rum innan regeringens utredning om effekterna av Lavaldomen är klar.

Att på detta sätt stoppa ratificeringen innebär inte ett steg mot utträde, vilket har påståtts av en del mindre seriösa debattörer. Socialdemokratiska EU-kritiker förespråkar inte ett utträde, men däremot kräver vi att socialdemokraterna använder sitt inflytande för att påverka EU i en mer löntagarvänlig inriktning. Att inte agera när tillfälle nu bjuds under ratificeringsprocessen är att spela högt med fackliga rättigheter och den svenska modellen.

Från socialdemokratiska EU-kritikers styrelse vill vi också uppmana partistyrelsen, att tillsätta ett rådslag om EU. Det vore ett bra sätt att öka kunskapen i dessa frågor och sätta igång diskussionerna i partiorganisationen inför det stundade parlamentsvalet. Mycket har hänt och EU har förändrats på många olika sätt sedan Sverige blev medlem för 13 år sedan. Det är viktigt att denna utveckling diskuteras och att partimedlemmarnas åsikter tas till vara. Genom diskussioner och samtal kan vi som parti förhoppningsvis stiga upp från den gamla ja eller nej-diskussion som ännu idag förhindrar ett konstruktivt samtalsklimat i EU-frågorna.

Styrelsen för Socialdemokratiska EU-kritiker genom

Anna Hedh, ordförande
Tony Johansson, vice ordförande