Archive for the ‘Lissabonfördraget’ Category

Tack svenska folket för att ni sa nej till EMU och räddade oss från massarbetslöshet!

2009/03/23

På söndagen den 22 mars 2009 höll socialdemokratiska EU-kritiker årsmöte i Stockholm.

Under det senaste året har vi sett prov på hur EU och dess lagstiftning fungerar som en murbräcka mot de europeiska arbetarnas sociala rättigheter. Genom ett antal uppmärksammade beslut i EG-domstolen omintetgörs viktiga landvinningar som den europeiska arbetarrörelsen tillkämpat sig. Detta är det direkta resultatet av den omfattande maktöverföringen till EU-gemensamma institutioner.

– EU har blivit ett högerns instrument . Vi vill därför stoppa den pågående maktöverföring till EU och ta flera steg tillbaka. EU ska vara ett samarbete mellan självständiga nationer, säger Anna Hedh.

– Valet till EU-parlamentet i juni är inte endast ett val mellan höger och vänster. Det är också ett val om var makten i EU ska ligga. Socialdemokratiska EU-kritiker menar att makten över svensk arbetsmarknad och välfärd ska ligga i Sverige, inte i Bryssel, säger Anna Hedh.

Därför är det bra att Socialdemokraterna har flera EU-kritiska kandidater på sin lista och föreningen uppmanar till kryssning av Anna Hedh.

Socialdemokratiska EU-kritiker är fortfarande djupt besvikna över att socialdemokraterna inte vågade följa LO-kongressens krav, att temporärt stoppa ratificeringen av Lissabonfördaget. Vi delar uppfattningen hos de fackliga organisationer, partidistrikt och riksdagsledamöter som tyckte att vi skulle använda tillfället till att kräva en omförhandling som tryggade den svenska kollektivavtalsmodellen.

– Vi motsatte oss också en ratificering av det skälet att det var orätt mot det irländska folket. EU-byråkratin hade drivit på för att alla länder skulle ratificera fördraget, trots att det fallit. Syftet var att ställa Irland i skamvrån och omyndigförklara dess folk, säger Anna Hedh.

Slutligen noterar vi att EMU utgör precis det hot mot välfärden som vi kritiker varnat för. Flera EMU-länder står inför enorma problem till följd av att de inte kan justera sina valutavärden. Massarbetslöshet och sociala problem följer i valutaunionens spår.

– Vi kan nu tacka det svenska folket för att den pågående ekonomiska krisen inte har blivit ännu värre. Sveriges frihet från valutaunionen räddar varje dag folk från att bli arbetslösa.

Annonser

Öppet brev till Socialdemokraternas VU och partistyrelse

2008/06/04

Styrelsen för socialdemokratiska EU-kritiker vill med detta brev uppmana partistyrelsen att vidta åtgärder för att försvara de fackliga rättigheterna och säkra den svenska arbetsmarknadsmodellen, när dessa nu hotas av beslut i EG-domstolen.

Inledningsvis vill vi understryka att det enskilt viktigaste villkoret för arbetarrörelsen för att rekommendera ett inträde i EU, var att den svenska arbetsmarknadsmodellen inte hotades av EU:s lagstiftning. Detta villkor ansågs av såväl LO:s som SAP:s ledning vara uppfyllt. Detta har nu visat sig vara en felbedömning. Utslaget i den s k Lavaldomen i EG-domstolen underkänner inte endast implementeringen av EU-direktiv i svensk lagstiftning, utan ifrågasätter också den svenska kollektivavtalsmodellen och strejkrätten som sådana.

EG-domstolens utslag är ett av de allvarligaste hoten mot den svenska arbetsmarknadsmodellen någonsin. Så allvarligt är detta hot, att socialdemokratin bör vidta extraordinära åtgärder för att avvärja att den svenska arbetsmarknadsmodellen helt undergrävs. Den pågående ratificeringsprocessen av det s k Lissabonfördraget, bör användas i syfte att skydda de fackliga rättigheterna. Vår bedömning är att den svenska modellen endast kan säkras genom förändringar i fördragstexten som dels kringskär domstolens makt, dels ger fackliga rättigheter, såsom strejkrätten, ett företräde framför fri rörlighet av företag och tjänster. Detta torde ligga helt i linje med socialdemokraternas och fackföreningsrörelsens intressen.

Vi har dock noterat att det i debatten har hävdats att om Lissabonfördraget – i vilket den sociala stadgan förs in – hade varit i kraft vid tillfället för domen, skulle utslaget inte ha blivit så negativt för Byggnadsarbetareförbundet. Emellertid är det resonemanget endast spekulationer, som har avvisats av några Sveriges kunnigaste arbetsrättsjurister. Vi noterar också att EG-domstolen redan tagit hänsyn till dessa sociala rättigheter i sitt utlåtande.

Vi vill därför uppmana partistyrelsen att rekommendera de socialdemokratiska riksdagsledamöterna att inte bifalla ratificeringen av fördraget, intill dess regeringen av EU utverkat garantier för strejkrätten och den svenska modellen med kollektivavtal. Vidare borde socialdemokraterna inte under några som helst omständigheter acceptera att ratificeringen äger rum innan regeringens utredning om effekterna av Lavaldomen är klar.

Att på detta sätt stoppa ratificeringen innebär inte ett steg mot utträde, vilket har påståtts av en del mindre seriösa debattörer. Socialdemokratiska EU-kritiker förespråkar inte ett utträde, men däremot kräver vi att socialdemokraterna använder sitt inflytande för att påverka EU i en mer löntagarvänlig inriktning. Att inte agera när tillfälle nu bjuds under ratificeringsprocessen är att spela högt med fackliga rättigheter och den svenska modellen.

Från socialdemokratiska EU-kritikers styrelse vill vi också uppmana partistyrelsen, att tillsätta ett rådslag om EU. Det vore ett bra sätt att öka kunskapen i dessa frågor och sätta igång diskussionerna i partiorganisationen inför det stundade parlamentsvalet. Mycket har hänt och EU har förändrats på många olika sätt sedan Sverige blev medlem för 13 år sedan. Det är viktigt att denna utveckling diskuteras och att partimedlemmarnas åsikter tas till vara. Genom diskussioner och samtal kan vi som parti förhoppningsvis stiga upp från den gamla ja eller nej-diskussion som ännu idag förhindrar ett konstruktivt samtalsklimat i EU-frågorna.

Styrelsen för Socialdemokratiska EU-kritiker genom

Anna Hedh, ordförande
Tony Johansson, vice ordförande

Studiebok om EU och arbetarrörelsen

2004/11/15

EU lider av stora demokratiska problem och styrs av högern. den nya EU-konstitutionen löser inte dessa problem, men skapar en rad nya. Den förstärker EU:s riktning från ett samarbete mellan stater till en fullfjädrad statsbildning.

I bokens första del beskriver Peter Gustavsson hur EU i dag driver europeisk politik åt höger och hur den nya konstitutionen ytterligare stärker högerkrafterna i Europa. Han beskriver även motståndet mot konstitutionen bland vänsterkrafter runt omkring i EU.

I bokens andra del skildrar Sören Wibe EU:s historia och utveckling som ledde fram till den nya konstitutionen. Han ger en kortfattad beskrivning av huvudförändringarna i EU:s funktionssätt och visar hur Sveriges regering och riksdag i det tysta accepterar en överstatlig utveckling av EU och inte låter folket säga sitt när makten förs bort från våra folkvalda politiker. Ett särskilt kapitel beskriver bakgrunden till det så kallade tjänstedirektivet.

Denna studiebok är utgiven av Socialdemokratiska EU-kritiker med stöd av EU 2004-kommittén och riktar sig främst till studiecirklar kring den nya konstitutionen inom arbetarrörelsen.

Boken kan laddas ner som en PDF-fil här.